groepsfoto

Ritverslag van Norbert en Connie Ouddeken. 

Dei 1 fan de Roadster Tour yn Fryslân

elf7By oankomst op hotel Van der Valk Snits, wy wienen aangenaam verrast troch dizze moaie hotel! Wat in royale keamers!
Dat wie al in poerbêst begjin oan in noflike Peaske wykein.
elf9Nei in tige waarm wolkom mei byhearrende kofje mei regionale cake stimming kaam gau. Bubbling wie sa gesellich, dat mar in healoere ferliet foar in flugge dûs en feroarjende sesje! It diner yn it aparte romte wie echt weardich de Roadster Club. Romhertich dielen, wy love! Nice wyn en freonlike minsken, wat mear koe jo wol? ....
Downy nei it poerbêst breakfast ik waard frege oft ik woe om in ferslach fan de earste dei. Okeeee ....
It begûn by it stasjon, dêr't de Ferrari waard fotografearre sterk útwreide troch in eigner fan in Smart Roadster, de foarsitter makke in direkte besocht troch tsjin de gentleman te roppen fraach, dat er sels wêze syn tûke lid fan ús Roadster Club Edy docht goed, as jo winnen nije leden! Meastentiids wy hawwe doe't wy ride in doarp binnen in soad omtinken mei ús Roadsters, mar
doe't in helder reade Ferrari gromd ferline, de measte minsken keare te seach! It wie in moai útsjoch op syk hiele dei foar in moaie reade ezel!
De rit naam ús troch it sintrum fan Snits, wylst ride lâns skildereftige kanalen en moaie huzen wy gongen nei de moaie stêd fan Sleat yn troch lytse doarpen. Twa rûntsjes om in noch-working mûne en doe wy seagen in teken "de silly mug" en krige daliks effekt en in lekker bakje kofje .... de boer syn frou kaam op it hiem en lieten ús in plak efter de pleats foar ús auto, wy hienen rûn om foar jo te sizzen in ferburgen gem op it wetter. Wat in prachtich restaurant dat is omfoarme pleats. De fireplace waard ferljochte foar ús, mei in waarm wolkom rjocht Frysk! Jo net ferwachtsje dat mar wy krigen de bêste latte is ea hie, en te hâlden in kom Easter aaien yn 'e sfear. Koartsein, in adres om te ûnthâlden. Wy binne like slûzen ferdwûn op foet, sa pittoreske!
elf8Dêrnei troch ferskate doarpen dêr't jo namme besykje te sprekken wat fonetysk en wêr't jo dy ha lang om let útsprutsen de namme hie al west troch it wer, wy rûnen Starum en Hylpen. Wat in moai hûs. De rit naam ús lâns diken dêr't de kite surfers nei jo hert fan de ynhâld koe sjen litte harren feardichheden. In moaie eagen al dy kleurde seilen. As jo ​​ride lâns de ferskate pleatsen dêr't ferskate konsumpsjes waarden oanbean oan 'e dyk like; Iselmar iel, kuorren Frysk Gingerbread, sels gespot in kuolkast mei farske geit tsiis. Koartsein, wy sochten nei lunch!
elf10Op in moaie plein yn Warkum seinge de earste maitiid hie by ús lunch. Doe wy fierder ús wei en waarden behannele oan lekker maitiid sênes, skipping lammen yn 'e greide, moaie maitiid blommen en sels twa earrebarren sjoen! Troch Makkum nei Boalsert mei syn ymposante gemeentehûs! Wat in moaie lân wy hawwe! Nei dit lekker reis tiid foar in drankje yn 'e bar fan ús hotel wie, dy't wer wie sa gesellich, dat rush wer úteinlik wie te ferskine op' e tiid oan 'e tafel ....Dit prachtige dei einige yn styl mei in poerbêst dinner / Tasting .....
Us kompliminten foar de organisaasje foar de frijlitting fan in echt moai reis troch Fryslân! Wy sille hâlden dizze route boekje en sil meast grif dizze dei tegearre wer byinoar wer riding en kuierjen yn de ferskate doarpen.
Wy hoopje dat Geert is der wer de kommende tiid, Norbert miste him, benammen mei it iten! .....

Oant sien Norbert en Conny Ouddeken

 

VERTALING:

Bij aankomst bij hotel van der Valk in Sneek, werden we aangenaam verrast door dit prachtige hotel! Wat een royale kamers!Dat was alvast een uitstekend begin van een gezellig paasweekeinde. Na een zeer gezellig ontvangst met bijbehorende koffie met streekgebak kwam de stemming er al snel in. Het borrelen was zo gezellig dat er nog maar een half uur voor een snelle douche en omkleed sessie overbleef! Het diner in de aparte zaal was werkelelf14ijk Roadsterclub waardig. Royale porties, daar houden we van! Lekkere wijn, en gezellige mensen, wat wil je nog meer?....Uitgeslapen aan het uitstekende ontbijt werd me gevraagd of ik een verslag van de eerste dag wilde maken. Okeeee....Het begon al elf13bij het tankstation, waarbij de Ferrari zeer uitgebreid gefotografeerd werd door een eigenaar van een Smart roadster., De voorzitter deed direct een poging door tegen de heer in kwestie te roepen dat hij zelfs met zijn Smart lid kan worden van onze Roadsterclub! Goed bezig Edy, zo werf je nieuwe leden! Meestal hebben we als we met onze roadsters een dorpje binnen rijden al veel bekijks, maar zodra er een knal rode Ferrari voorbij gromd, draaien de meeste mensen zich vergapend om! Het was een prettig uitzicht de hele dag naar een mooi rood kontje kijken! De rit voerde ons dwars door het centrum van Sneek. Al rijdend langs pittoreske grachtjes en mooie huisjes gingen we via kleine dorpjes het mooie plaatsje Sloten in. Twee rondjes gereden om een nog steeds werkende molen heen en toen zagen we een bord "de malle mok" en kregen direct zin en een heerlijk kopje koffie....de boerin kwam het erf oplopen en wees ons een plek achter de hoeve voor onze bolides, we moesten even omlopen naar je kunt wel zeggen een verborgen parel aan het water. Wat een schitterend tot restaurant omgetoverde hoeve. De openhaard werd voor ons aangestoken, met recht een warm Fries welkom! Je verwacht het niet maar we kregen de lekkerste latte's ooit, en om in de sfeer te blijven een schaaltje paaseitjes. Kortom een adresje om te onthouden. We zijn nog even te voet Sloten in gegaan, zo pittoresk! Vervolgens via allerlei elf15dorpjes waar je de naam enigszins fonetisch probeert uit te spreken en waar je als je eindelijk de naam hebt uitgesproken al weer doorheen was, kwamen we langs Stavoren en Hindelopen. Wat een prachtige huizen. De rit voerde ons langs dijken waar de kitesurfers naar harte lust hun kunsten konden vertonen. Een prachtig gezicht al die gekleurde zeilen. Al rijdend langs de diverse hoeves waar diverse versnaperingen aan de weg werden aangeboden zoals; IJsselmeer paling, mandjes met Friese ontbijtkoek, zelfs een ijskast gespot met verse geitenkaas. Kortom we kregen zin in een lunch! Op een prachtig pleintje in Workum zalig van de eerste voorjaarszon genoten tijdens onze lunch. Daarna vervolgden we onze weg en werden getrakteerd op heerlijke voorjaars taferelen, huppelende lammetjes in de wei, prachtige voorjaarsbloemen en zelfs twee ooievaars gezien! Via Makkum op weg naar Bolsward met zijn zeer indrukwekkende stadhuis!

Wat een prachtig land hebben we toch!

Na deze heerlijke rit werd het tijd voor een drankje in de bar van ons hotel, die wederom zo gezellig was dat het uiteindelijk toch weer haasten werd om op tijd aan tafel te verschijnen....Deze heerlijke dag werd in stijl afgesloten met een uitstekend diner/wijnproeverij.....Onze complimenten voor de organisatie voor het uitzetten van een werkelijk hele mooie tocht door Friesland! Wij bewaren dit routeboekje en gaan zeer zeker samen deze dag nog een keer samen opnieuw rijden en in de diverse dorpjes wandelen.

We hopen dat Geert er de volgende keer weer bij is, Norbert heeft hem vooral met het diner gemist!.....

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.